Warning: Illegal string offset 'includestyle' in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/mygallery/mygallery.php on line 629 Warning: Illegal string offset 'lightboxjs' in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/mygallery/mygallery.php on line 633 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/mygallery/mygallery.php on line 637 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/gettext.php on line 66 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/gettext.php on line 66 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/gettext.php on line 66 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/gettext.php on line 66 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/gettext.php on line 66 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/ban.php on line 63 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/ban.php on line 63 Project: MiniCooker by Zbyšek - - Warning: Illegal string offset 'igsafewh' in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/mygallery/mygallery.php on line 565 Warning: Illegal string offset 'stylefile' in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/mygallery/mygallery.php on line 583

Project: MiniCooker by Zbyšek

11. Červen 2008 , admin

Warning: Illegal string offset 'gallerybasepath' in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/mygallery/mygallery.php on line 69 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

Je tomu již pár týdn?, co jsme si na webu p?edstavili poslední modding projekt. Nyní p?icházíme s dalším projektem který se vám bude snažit v tomto Ä?lánku co možná nejvíce p?edstavit. Jedná se o projekt z oblasti casecons neboli custom, tedy tvorby kompletní nové case. N?kte?í z vás možná již tuto case vid?li v jedné ze sout?ží, jiní ji možná budou vid?t poprvé. Tak jako tak vám dnešní Ä?lánek p?ináší kompletní informace o projektu MiniCooker.

Vše zaÄ?alo, když jsem dokonÄ?il sv?j p?edchozí projekt Mini Container který je již na webu publikován. Tehdy se modding zaÄ?al líbit také mému sousedovi Patrikovi, kterému se kontejner zalíbil. Po n?jaké dob? p?išel s tím, že by také cht?l mít upravený case. ZaÄ?alo se lehkými úpravami jeho case, které si provád?l sám v tom smyslu, že case osadil mým starým oknem z Blue Windu spoleÄ?n? s podsvícením case katodami. Takto mu case n?jakou tu dobu vyhovovala až do dne, kdy se zaÄ?al o modding a jeho okolí trochu více zajímat. Když jsme spolu debatovali o moddingu a akcích s ním spojených jako jsou nap?íklad sout?že v Polsku, došel k názoru, že by se na takovou sout?ž také rád podíval. Protože jsem zárove? pot?eboval na letošní sezí?nu vytvo?it ve volných chvilkách alespo? n?jaký po?ádný projekt, nabídnul jsem mu, že upravíme jeho case. P?vodní návrhy padly na hardmodovou úpravu jeho stávající case, avšak jelikož sám uznal, že na sout?žích spíše bodují case ve stylu custom, zaÄ?ala se táhnout historie tohoto nového projektu. Nejd?íve sám nev?d?l co by v?bec cht?l mít za case, a tak jsem ho sm??oval k tomu, aby si vybral n?jaký objekt ze svého okolí, který poté napodobíme. podmínkou také bylo, aby se jednalo o objekt, který bude známý po celém sv?t?. Tedy aby v p?ípad? publikace na zahraniÄ?ních serverech v?bec diváci pochopili oÄ? se jedná. Když dlouho nemohl vybrat n?jaký p?edm?t, protože je velice nerozhodný, na?uknul jsem ho n?kolika návrhy, o kterých zaÄ?al p?emýšlet. Nakonec p?išel s tím, že by to tedy mohl být sporák. ZaÄ?al jsem tedy o to více rozvíjet tuto myšlenku a na Ä?as odvrhl ostatní plány moddingu.

Jako první bylo nutné vy?ešit velikost samotné case. Ta se odvíjela od komponent, které m?l Patrik ve své stávající case. V této fázi se také rozhodovalo jak bude p?esn? ve finále vypadat hardware a kde bude umíst?n. Na ?adu tak zárove? p?išla také koup? n?kolika nových díl?, bez kterých nebylo možné zaÄ?ít kompletní rozm??ování. Bylo tak nap?íklad nutné koupit a upravit chladiÄ? procesoru CoolerMastre Gemin II se dv?ma 92mm fany, jejichž úpravu jste již na webu mohli vid?t. Aby byl sporák co možná nejmenší, bylo totiž nutné poÄ?ítat doslova s každým milimetrem práv? u rozm?ru po?ádného chladiÄ?e, který by jinak kolidoval se zdrojem a grafickou kartou. Podle rozm?r? komponent a p?edevším pak základní desky se zaÄ?al navrhovat finální rozm?r sporáku. Nakonec je tedy sporák vyroben ve zmenšeném m??ítku 1:2,5 podle jednoho z plynoelektrických model? známého výrobce sporák?. Dle p?ekreslených plán? originálního sporáku jsem tak zaÄ?al s tvorbou šasi sk?ín?. V té dob? ješt? Patrik velmi Ä?asto vypomáhal v díln? s n?jakými drobnostmi, což se však Ä?asem rázn? zm?nilo a v díln? jsem ho tém?? nepotkal. Na druhou stranu mi to ani p?íliš nevadilo, jelikož jsem zvyklý d?lat na modech p?edevším samostatn?.

Na zaÄ?átku tak byly z 1,3mm plechu naohýbány základní tvary šasi sporáku ve tvaru dvou L profil?, ze kterých po sva?ení vznikla “krabiÄ?ka”. Ta tvo?í základní konstrukci sporáku ke které je vše upev?ováno a od které se celý zbytek konstrukce odvíjí. Do vzniklého dílu jsem vy?ezal otvory jako na originálním sporáku, tedy pro spodní prostor (originál pro plechy na peÄ?ení) a prostor trouby. Potom p?išla na ?adu horní Ä?ást trouby, která se posva?ovala z naohýbaných plech? tak, aby vypadala co nejvíce reáln?. Vytvo?ila se tak jakási vaniÄ?ka, ve které m?ly být pozdji umíst?ny ho?áky. Jak je vid?t, u t?chto prvních krok? m?la hlavní slovo p?edevším svá?eÄ?ka a bruska.

Dále bylo pot?eba vyrobit dví?ka trouby a tak p?išel na ?adu 10mm plast, ze kterého se vy?ezaly a vyfrézovaly základní tvary dví?ek. Takhle se ud?laly dva páry shodných díl?, mezi které byl po jejich zúžení zasunut ješt? vy?ezaný plechový díl. Ten je tam kv?li celkovému zpevn?ní dví?ek, protože by samotný plast nemusel vydržet manipulaci s dví?ky. Tyto díly byly slepeny dvousložkovým lepidlema a zárove? prošroubovány ?adou šroubk?, aby v provozu nedošlo k prasknutí spoj?.

Pak se zase zaÄ?alo d?lat na plechové konstrukci, na které se vy?ezaly otvory pro shield základní desky a pozice pro karty. Ty se doslova kopírovaly podle p?edlohového casu. S pomocí úhlové a p?ímé brusky tak vznikly všechny pot?ebné otvory.

Dále bylo pot?eba na horní sva?ené Ä?ásti zatmelit p?echody tak, aby byly všechny p?kn? zaoblené jako na pravém sporáku. Takže se n?kolikrát tmelilo a brousilo, než bylo dosaženo požadovaných tvar?. Tato Ä?ást byla na tmelení asi nejnároÄ?n?jší, protože na dlouhých pr?hybech šla jakákoli nerovnost moc vid?t. Po dobroušení pak nezbývalo než tento díl st?íknout plniÄ?em, aby byl p?ipraven na další pokraÄ?ování.

Když byla horní Ä?ást hotová, mohlo se zaÄ?ít pomalu zhruba sestavovat, tmelit a ladit všechny tvary a rozm?ry, což byla opravdu zdlouhavá práce. Sporáky mají samá zaoblení a podobné tvary, které se špatn? souvisle brousí a tak to bylo hraní na pár dní než se vše dostalo do stavu ke st?íkání. Na tmelení se používal tmel se skelnými vlákny pro hrubší tvarování a na jemné dolaÄ?ování finiš jemný tmel. Zárove? jde na fotkách vid?t, že p?ibyly otovry vzadu pro zdroj do horní Ä?ásti a 120mm fan do st?edové Ä?ásti, který bude p?ivád?t dostatek vzduchu pro procesor. Podává tak odspodu proud vzduchu fan?m na pasivním heatpipe chladiÄ?i procesoru (Gemin II), které vzduch prohání skrze žebra chladiÄ?e a teplý vzduch odsává ventilátor zdroje umíst?ný hned nad cpu. Díky velmi dobrému p?ísunu Ä?erstvého vzduchu, který se nemá kde ztrácet si tak m?že procesor b?hat v p?etaktovaném stavu bez n?jakého oh?átí. Ke grafice je potom p?ístup vzduchu zajišt?n ve spodní Ä?ásti.

Potom už se mohlo koneÄ?n? zaÄ?ít st?íkat plniÄ?em a tak bylo poprvé reáln? vid?t jak bude celý sporák vypadat v jedné barv?. Po nast?íkání a ?ádném vytvrzení barvy se potom musely všechny Ä?ásti p?ebrousit jemnými smirky a fináln? potom ješt? pod vodou, aby se pod koneÄ?nou barvou neobjevily n?jaké neÄ?ekané chyby.

Zárove? se ješt? vyráb?ly další detailní díly jako nap?íklad odlehÄ?ený spodní kryt sporáku který v mém p?ípad? otevírá mechanika a bylo tak pot?eba, aby byl co možná nejlehÄ?í. Dále potom nap?íklad ?ada plastových díl?, které ve finále vytvá?í interiér sporáku a zakrývají tak schované komponenty. Zajímavá byla výroba horní m?ížky sporáku posva?ované ze 4mm kulatiny, se kterou bylo také dost hraní a na její ohyby jsem musel d?lat speciální p?ípravek, aby byly všechny Ä?ásti p?esn? stejné a „nehádalyâ€? se tak jejich odlišnosti. Dále potom p?ibylo na dví?kách madýlko stejné jako na originálu, které bylo vyrobeno z obrobeného hliníku a p?id?láno p?es distanÄ?ní sloupky skrze dví?ka.

Když byly všechny hlavní díly nachystané na st?íkání barev, bylo ješt? pot?eba vyrobit ovládací „Ä?udlíkyâ€? ve stejném designu jako na pravém sporáku. Poté co jsem mám? „ukradlâ€? jeden z Ä?udlík? z jejího sporáku a ta tak chudera nemohla kv?li tomu ani péct, se podle n?j vyfrézovalo ze d?eva sedm stejných Ä?udlík? s prolisy pro prsty. Na první fotce vidíte p?etvo?ení z materiálu (tvrdé d?evo) p?es polotovar až k tém?? hotovému výrobku. Na další fotce jsou potom všechny Ä?udlíky už v barv? po broušení a plniÄ?i. Tady byl také trochu rpoblém s p?esností, protože n?jaké v?tší odchylky by p?íliš na panelu razily a tak jsem s p?ímou bruskou v ruce neustále Ä?udlíky upravoval.

Jak už jste mohli vid?t na p?edchozí fotce, finální barva sporáku je tedy bílá stejn? jako na originálu. Tedy barvy jsou použity dv? a to, bílá lesklá na veškeré vn?jší Ä?ásti a Ä?erná lesklá na všechny vnit?ní Ä?ásti a n?které detaily stejn? jako je tomu na originálu. Protože se st?íkalo v jarním chladném poÄ?así, musely se potom všechny díly p?esunout do kotelny, kde bylo to správné teplo pro vytvrzení barev. Našt?stí chladné poÄ?así nevadilo barv?, která se m?že st?íkat už od 5-ti stup??. Schnout se jí ale v garáži jinak moc necht?lo.

Dále bylo ješt? pot?eba vyrobit základní tvary ho?ák? sporáku, které jsou vytvo?eny z plast?. Aby se do nich ve finále vešla ješt? elektronika, kterou m?ly obsahovat, musely se skládat z n?kolika díl?.

Nakonec už nezbývalo nic jiného než osadit sporák komponenty a polepit ovládací panel a n?které další Ä?ásti nezbytnými detaily podle originálního sporáku. Komponenty se tak p?esunuly ze starého obyÄ?ejného EuroCasu do nové „bedýnkyâ€?. N?které dopl?kové komponenty byly už d?íve vybírány s ohledem na správný design v budoucím sporáku, takže se v?tšinou p?kn? hodí. N?který hardware musel ješt? projít nezbytnými úpravami kv?li zlepšení chlazení a pevnému držení v case. Nap?íklad pevný disk tak nyní stojí na distanÄ?ních sloupcích p?ipevn?ních k víku dvd mechaniky.

Jak jsem již ?íkal, ho?áky sporáku jsou sestaveny z n?kolika díl?, jelikož mají vytvá?et efekt ho?ení. Toho bylo docíleno tak, že jsem z plexi vy?ezal a naohýbal kroužky se zakonÄ?ením ve tvaru plamínk? podle zkoumání pravého sporáku a jeho ho?áÄ?k?. Kroužky byly poté osv?tleny soustavou modrých LEDek, které vytvá?í celkový dojem ho?ení. Navíc jsou mezi moderé diody zakomponovány ješt? žluté a Ä?ervené, které mají za úkol v dancýh místech obÄ?as probliknout jako je tomu i u normálních ho?ák? z d?vodu nedokonalého spalování.

Když se vše sestavilo, m?l jsem p?ed sebou finální podobu sestaveného sporáku.

Zde m?žete vid?t na pravé stran? pozice pro front audio a usb, která nesmí na p?ední stran? chyb?t, ale aby nenarušovala design sporáku zvenku, jsou vid?t až po otev?ení mechaniky. Horní Ä?ást sporáku je odklopná na pantech, aby byl jednoduchý p?ístup zvrchu ke komponentám a je to také jediný sm?r, kterým jde v?tšina v?cí do sporáku namontovat. StaÄ?í pouze odd?lat Ä?erné kryty vnit?ku, které zevnit? dotvá?í vzhled trouby.

A na záv?r ješt? porovnání s „v?tším bráškouâ€?, tedy opravdovým sporákem. Jen jsem nesehnal nikoho se stejným typem sporáku jako se vyráb?l, protože je to n?jaký nov?jší model výrobce. Takže n?které prvky designu jsou trochu jiné proti našemu domácímu sporáku.

A ješt? souÄ?asná hardwarová konfigurace:

  • Intel Pentium D 820 @3,5GHz + CoolerMaster Gemin II + 2×92mm fany AC Ryan
  • MSI 975X Platinum
  • 2GB DDR2 Kingston 800MHz
  • EVGA 9600GT
  • WD Caviar 80GB
  • DVD-RW LG H66
  • PSU Tagan Easycon 580W

Zbyšek

modding - projekty | admin |

27 komentářů k “Project: MiniCooker by Zbyšek”

 1. konvoj :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  vyborna prace Zbysku,sice takoveto tematicke mody moc nemusim,ale je tam spousta vybornych napadu (hlavne ty plameny,to je nadhera) a taky je videt,ze je to precizni a cista prace,myslim,ze tohle se bude muset libit!
  jedina vec me zaujala-jsou ty knofliky opravdu z tvrdeho dreva? :D na pohled to totiz vypada jako smrk :P

 2. Rabinjakob :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  vid?l jsem ten mod živ? a je fakt supr budete možnost jej vid?t na videu z p?ednášky sice je tam zabraný jen krátce ale i tak stojí za to to schlédnout.

 3. admin :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  Tvrdé d?evo jsem psal z toho d?vodu, že je to z n?jaké tužší kulatiny. Asi to dokonce bude i smrk nebo n?co podobného, ale je to práv? podstatn? tvrdší než n?jaké m?kké b?žné d?evo. M?l jsem totiž trochu problém n?co sehnat aby to v?bec vydrželo v kroucení s p?epínaÄ?i a neprasklo. Tyhle drží perfektn?.

 4. kubele :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  tak tohle se mi moc libi dokonce vic nez kontejner projekt muselo dat dost prace udelat imitaci ohne spise to tak rezat to bych se asi posr.l ale je to fakt nadhera

 5. konvoj :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  a zbysku,ty cudliky o kterych se bavime maji nejake ovladaci funkce?asi jo,ze?muzu se zeptat co to vsechno umi,pripadne by me zajimalo jak je resene ovladani takovehohle sporaku :D

 6. Fox :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  Jo p?kný :) a taky by m? zajímalo jestli tima Ä?udlikama fakt zapínᚠty sporáky nebo jsou jen tak a zajímalo by m? kde mᚠÄ?udlik on/off a restart ?

 7. hardware :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  !!!JE to fakt super!!! :) :) :)

 8. Nightavanger :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  jj fakt skvely :) :) co planujes priste? :) :)

 9. Markir :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  Tak to ziram, kontejner byl paradni, ale tohle je uzasny!!( Jsem vazne zvedav kam narves pocitac priste. Ze by do konferencniho stolku? :-)

 10. admin :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  Ä?udlíky jsou všechny funkÄ?ní. Ty Ä?ty?i napravo jsou p?epínaÄ?e a ovládají tak jako na originál sporáku jednotlivé ho?áky tak, že je p?epínají od vypnutého stavu p?es n?jaký menší svit až na full. Tedy m?že si tam Ä?lov?k nastavit jakoby jak moc to má “ho?et”. Ty t?i nalevo jsou potenciometry na ovládání dalších v?cí ve sporáku. Ten s oznaÄ?ením stup?? reguluje poslední polohu všech ho?áÄ?k?, takže když se všehny ho?áÄ?ky zapnou na poslední pole, tak tímhle potenciometrem jde plynule regulovat jejich svítivost. Ten další je na ovládání svítivosti interiéru sporáku, tedy hlavn? fan? na procesoru. A ten poslední reguluje svítivost zadního Ä?erveného v?tráku. Pak tam jsou ješt? dva Ä?udlíky uprost?ed, které jsou zapínání pc a open mechaniky. Tedy panel kompletn? funguje jak má.

 11. konvoj :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  dekuji za vysvetleni,pekne vymyslene…rozhodne bys mohl nekdy napsat clanek i o takovychhle ficurkach,ktere pouzivas. dost lidi se podiva na mechanickou stranku,ktera je precizni,ale mohl bys v nejakem kratickem clanku s nazornymi fotkami rozebrat elektroniku a vsechno to co obnasi po elektricke strance treba predni panel.sice to kdekdo zbastli,ale je dobre se podivat jak to delaji i jini.

 12. hryzalek :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  ješt? by mohla výt v troub? klasická žárovka :-)

 13. Láz?a :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  No teda pane jo. Tvoje mody jsou vždycky originální a perfektn? zpracované. Moc se mi to líbí. Držím palce a už se t?ším na tvou další práci.

 14. ChouLu :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  Fakt slusna prace, je videt ze umis, dlouho sem nevidel nic tak pekneho :-) mod me dost udivil, celkove zpracovani i napady :-)

 15. Guggy :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  chudak kocicka ,neprivarils ju tam ? :D

 16. psyxo :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  Nadherna prace. Narazil sem na to nahodou, ale musim rict, ze to je naprosto precizni a velice originalni :) . Temhle vecem nijak nefandim, ale je to moc hezky :) !

 17. Taron :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  Jen tak prolézám galerie a v tomto oboru se moc nevyznám, ale musím uznat, že ses vyznamenal chlape, fakt m? to zaujalo! :)

 18. david :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  srandy kopec:)jen tak dál:)

 19. libor :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  Naprostá fantazie,superrrrrrrrrrrrrrr

 20. Lukas :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  Práv? mi v pošt? p?istála zpráva z Dvice.com (rss) a musel jsem se jit hned podivat na ten vas sporak… To je proste genialni! Ja delam pouze s notebookem, ale kdybych mel mit stolni comp, tak jedine od Gorenje! Teda samozrejme od Modding.cz :-) Fakt klobouk dolu, do posledni titernosti… parada!

 21. admin :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  No vida. To bych ne?ekl, kde všude se moje projekty objeví :) dvice.com už to jen p?evzal z technabob.com, ale aspo? je o Ä?esku taky v?d?t.

 22. Fossil :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  Oh, it looks great~!

  Don’t you have any plan to post your article in English? I want to know the detailed information, not only the images~!

  You did a really really great job, Mister.
  Don’t you have any plan to make it into DIY kit or something? ^_^(it means smile)

 23. Zdenál :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  To je parádní. Super nápad a provedení.

 24. admin :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  Fossil : Yes, i work on english version.

 25. Fossil :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  oh, Thanks~
  I’ll be expecting it!

  Have a great weekend~

 26. admin :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  V posledních dnech jsem si všiml n?jakého extrémního vytížení serveru modding.cz a když jsem zaÄ?al pátrat Ä?ím to bylo, vysv?tlilo to obrovské množství zp?tných odkaz? z ?ady zahraniÄ?ních web?. Všechny má na sv?domí práv? MiniCooker, o kterém se teÄ? píše ve všech možných konÄ?inách. Patrn? celou tu spouš? rozpoutal práv? odkaz na dvice.com a nyní to letí celým sv?tem tak jako tomu bylo p?ed n?jakým tím rokem u MiniContaineru.
  P?idávám n?kolik málo odkaz? ze zp?tných link? sm??ovaných sem na web:
  http://www.psaxtiria.com/2009/09/pc-case.html
  http://tec.nologia.com/2009/09/08/carcasa-de-ordenador-cocina/
  http://www.techfresh.net/minicooker-pc-oven-casemod/
  http://www.semageek.com/un-case-mod-gaziniere-pour-votre-pc/
  http://internetsiao.com/mini-cooker-pc-casemod/
  http://www.odditycentral.com/pics/czech-modders-build-cooker-computer.html
  http://damncoolpics.blogspot.com/2009/09/mini-cooker-pc-casemod.html
  http://landofpics.blogspot.com/2009/09/mini-cooker-pc-casemode.html
  http://de.engadget.com/2009/09/09/case-mod-der-pc-im-gasherd/
  http://www.weltdergadgets.de/pc-modding-gehause-im-ofen-design
  http://www.otakku.com/2009/09/09/memodifikasi-casing-pc-menjadi-bentuk-sebuah-kompor-gas-keren-loh/
  http://www.gadgetlegend.com/modder-zbysek-blue-led-gas-burner-minicooker-pc-desktop.html
  http://www.kox.sk/?p=8501
  http://technabob.com/blog/2009/09/07/minicooker-pc-oven-casemod/
  http://www.geeky-gadgets.com/mini-cooker-pc-casemod-08-09-2009/

 27. Pimax :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  It’s just COOOOL !!! If it were not too hot… :)

Komentovat