Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/mygallery/mygallery.php on line 637 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/gettext.php on line 66 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/gettext.php on line 66 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/gettext.php on line 66 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/gettext.php on line 66 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/gettext.php on line 66 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/ban.php on line 63 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/ban.php on line 63 Project: MiniCooker by Zby??ek - -

Project: MiniCooker by Zby??ek

11. Červen 2008 , admin

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

Je tomu ji?? p??r t??dn??, co jsme si na webu p?edstavili posledn? modding projekt. Nyn? p?ich??z?me s dal???m projektem kter?? se v??m bude sna??it v tomto ?l??nku co mo??n?? nejv?ce p?edstavit. Jedn?? se o projekt z oblasti casecons neboli custom, tedy tvorby kompletn? nov? case. Někte?? z v??s mo??n?? ji?? tuto case viděli v jedn? ze soutě???, jin? ji mo??n?? budou vidět poprv?. Tak jako tak v??m dne??n? ?l??nek p?in????? kompletn? informace o projektu MiniCooker.

V??e za?alo, kdy?? jsem dokon?il sv??j p?edchoz? projekt Mini Container kter?? je ji?? na webu publikov??n. Tehdy se modding za?al l?bit tak? m?mu sousedovi Patrikovi, kter?mu se kontejner zal?bil. Po nějak? době p?i??el s t?m, ??e by tak? chtěl m?t upraven?? case. Za?alo se lehk??mi ??pravami jeho case, kter? si prov??děl s??m v tom smyslu, ??e case osadil m??m star??m oknem z Blue Windu spole?ně s podsv?cen?m case katodami. Takto mu case nějakou tu dobu vyhovovala a?? do dne, kdy se za?al o modding a jeho okol? trochu v?ce zaj?mat. Kdy?? jsme spolu debatovali o moddingu a akc?ch s n?m spojen??ch jako jsou nap??klad soutě??e v Polsku, do??el k n??zoru, ??e by se na takovou soutě?? tak? r??d pod?val. Proto??e jsem z??rove?? pot?eboval na leto??n? sez??nu vytvo?it ve voln??ch chvilk??ch alespo?? nějak?? po???dn?? projekt, nab?dnul jsem mu, ??e uprav?me jeho case. P??vodn? n??vrhy padly na hardmodovou ??pravu jeho st??vaj?c? case, av??ak jeliko?? s??m uznal, ??e na soutě???ch sp???e boduj? case ve stylu custom, za?ala se t??hnout historie tohoto nov?ho projektu. Nejd??ve s??m nevěděl co by v??bec chtěl m?t za case, a tak jsem ho smě?oval k tomu, aby si vybral nějak?? objekt ze sv?ho okol?, kter?? pot? napodob?me. podm?nkou tak? bylo, aby se jednalo o objekt, kter?? bude zn??m?? po cel?m světě. Tedy aby v p??padě publikace na zahrani?n?ch serverech v??bec div??ci pochopili o? se jedn??. Kdy?? dlouho nemohl vybrat nějak?? p?edmět, proto??e je velice nerozhodn??, na??uknul jsem ho několika n??vrhy, o kter??ch za?al p?em????let. Nakonec p?i??el s t?m, ??e by to tedy mohl b??t spor??k. Za?al jsem tedy o to v?ce rozv?jet tuto my??lenku a na ?as odvrhl ostatn? pl??ny moddingu.

Jako prvn? bylo nutn? vy?e??it velikost samotn? case. Ta se odv?jela od komponent, kter? měl Patrik ve sv? st??vaj?c? case. V t?to f??zi se tak? rozhodovalo jak bude p?esně ve fin??le vypadat hardware a kde bude um?stěn. Na ?adu tak z??rove?? p?i??la tak? koupě několika nov??ch d?l??, bez kter??ch nebylo mo??n? za??t kompletn? rozmě?ov??n?. Bylo tak nap??klad nutn? koupit a upravit chladi? procesoru CoolerMastre Gemin II se dvěma 92mm fany, jejich?? ??pravu jste ji?? na webu mohli vidět. Aby byl spor??k co mo??n?? nejmen???, bylo toti?? nutn? po??tat doslova s ka??d??m milimetrem pr??vě u rozměru po???dn?ho chladi?e, kter?? by jinak kolidoval se zdrojem a grafickou kartou. Podle rozměr?? komponent a p?edev???m pak z??kladn? desky se za?al navrhovat fin??ln? rozměr spor??ku. Nakonec je tedy spor??k vyroben ve zmen??en?m mě??tku 1:2,5 podle jednoho z plynoelektrick??ch model?? zn??m?ho v??robce spor??k??. Dle p?ekreslen??ch pl??n?? origin??ln?ho spor??ku jsem tak za?al s tvorbou ??asi sk??ně. V t? době je??tě Patrik velmi ?asto vypom??hal v d?lně s nějak??mi drobnostmi, co?? se v??ak ?asem r??zně změnilo a v d?lně jsem ho t?mě? nepotkal. Na druhou stranu mi to ani p??li?? nevadilo, jeliko?? jsem zvykl?? dělat na modech p?edev???m samostatně.

Na za???tku tak byly z 1,3mm plechu naoh??b??ny z??kladn? tvary ??asi spor??ku ve tvaru dvou L profil??, ze kter??ch po sva?en? vznikla “krabi?ka”. Ta tvo?? z??kladn? konstrukci spor??ku ke kter? je v??e upev??ov??no a od kter? se cel?? zbytek konstrukce odv?j?. Do vznikl?ho d?lu jsem vy?ezal otvory jako na origin??ln?m spor??ku, tedy pro spodn? prostor (origin??l pro plechy na pe?en?) a prostor trouby. Potom p?i??la na ?adu horn? ???st trouby, kter?? se posva?ovala z naoh??ban??ch plech?? tak, aby vypadala co nejv?ce re??lně. Vytvo?ila se tak jak??si vani?ka, ve kter? měly b??t pozdji um?stěny ho???ky. Jak je vidět, u těchto prvn?ch krok?? měla hlavn? slovo p?edev???m sv???e?ka a bruska.

D??le bylo pot?eba vyrobit dv??ka trouby a tak p?i??el na ?adu 10mm plast, ze kter?ho se vy?ezaly a vyfr?zovaly z??kladn? tvary dv??ek. Takhle se udělaly dva p??ry shodn??ch d?l??, mezi kter? byl po jejich z????en? zasunut je??tě vy?ezan?? plechov?? d?l. Ten je tam kv??li celkov?mu zpevněn? dv??ek, proto??e by samotn?? plast nemusel vydr??et manipulaci s dv??ky. Tyto d?ly byly slepeny dvouslo??kov??m lepidlema a z??rove?? pro??roubov??ny ?adou ??roubk??, aby v provozu nedo??lo k prasknut? spoj??.

Pak se zase za?alo dělat na plechov? konstrukci, na kter? se vy?ezaly otvory pro shield z??kladn? desky a pozice pro karty. Ty se doslova kop?rovaly podle p?edlohov?ho casu. S pomoc? ??hlov? a p??m? brusky tak vznikly v??echny pot?ebn? otvory.

D??le bylo pot?eba na horn? sva?en? ???sti zatmelit p?echody tak, aby byly v??echny pěkně zaoblen? jako na prav?m spor??ku. Tak??e se několikr??t tmelilo a brousilo, ne?? bylo dosa??eno po??adovan??ch tvar??. Tato ???st byla na tmelen? asi nejn??ro?něj???, proto??e na dlouh??ch pr??hybech ??la jak??koli nerovnost moc vidět. Po dobrou??en? pak nezb??valo ne?? tento d?l st??knout plni?em, aby byl p?ipraven na dal??? pokra?ov??n?.

Kdy?? byla horn? ???st hotov??, mohlo se za??t pomalu zhruba sestavovat, tmelit a ladit v??echny tvary a rozměry, co?? byla opravdu zdlouhav?? pr??ce. Spor??ky maj? sam?? zaoblen? a podobn? tvary, kter? se ??patně souvisle brous? a tak to bylo hran? na p??r dn? ne?? se v??e dostalo do stavu ke st??k??n?. Na tmelen? se pou???val tmel se skeln??mi vl??kny pro hrub??? tvarov??n? a na jemn? dola?ov??n? fini?? jemn?? tmel. Z??rove?? jde na fotk??ch vidět, ??e p?ibyly otovry vzadu pro zdroj do horn? ???sti a 120mm fan do st?edov? ???sti, kter?? bude p?iv??dět dostatek vzduchu pro procesor. Pod??v?? tak odspodu proud vzduchu fan??m na pasivn?m heatpipe chladi?i procesoru (Gemin II), kter? vzduch proh??n? skrze ??ebra chladi?e a tepl?? vzduch ods??v?? ventil??tor zdroje um?stěn?? hned nad cpu. D?ky velmi dobr?mu p??sunu ?erstv?ho vzduchu, kter?? se nem?? kde ztr??cet si tak m????e procesor běhat v p?etaktovan?m stavu bez nějak?ho oh???t?. Ke grafice je potom p??stup vzduchu zaji??těn ve spodn? ???sti.

Potom u?? se mohlo kone?ně za??t st??kat plni?em a tak bylo poprv? re??lně vidět jak bude cel?? spor??k vypadat v jedn? barvě. Po nast??k??n? a ???dn?m vytvrzen? barvy se potom musely v??echny ???sti p?ebrousit jemn??mi smirky a fin??lně potom je??tě pod vodou, aby se pod kone?nou barvou neobjevily nějak? ne?ekan? chyby.

Z??rove?? se je??tě vyr??běly dal??? detailn? d?ly jako nap??klad odleh?en?? spodn? kryt spor??ku kter?? v m?m p??padě otev?r?? mechanika a bylo tak pot?eba, aby byl co mo??n?? nejleh??. D??le potom nap??klad ?ada plastov??ch d?l??, kter? ve fin??le vytv???? interi?r spor??ku a zakr??vaj? tak schovan? komponenty. Zaj?mav?? byla v??roba horn? m????ky spor??ku posva?ovan? ze 4mm kulatiny, se kterou bylo tak? dost hran? a na jej? ohyby jsem musel dělat speci??ln? p??pravek, aby byly v??echny ???sti p?esně stejn? a „neh??daly? se tak jejich odli??nosti. D??le potom p?ibylo na dv??k??ch mad??lko stejn? jako na origin??lu, kter? bylo vyrobeno z obroben?ho hlin?ku a p?iděl??no p?es distan?n? sloupky skrze dv??ka.

Kdy?? byly v??echny hlavn? d?ly nachystan? na st??k??n? barev, bylo je??tě pot?eba vyrobit ovl??dac? „?udl?ky? ve stejn?m designu jako na prav?m spor??ku. Pot? co jsem m??mě „ukradl? jeden z ?udl?k?? z jej?ho spor??ku a ta tak chudera nemohla kv??li tomu ani p?ct, se podle něj vyfr?zovalo ze d?eva sedm stejn??ch ?udl?k?? s prolisy pro prsty. Na prvn? fotce vid?te p?etvo?en? z materi??lu (tvrd? d?evo) p?es polotovar a?? k t?mě? hotov?mu v??robku. Na dal??? fotce jsou potom v??echny ?udl?ky u?? v barvě po brou??en? a plni?i. Tady byl tak? trochu rpobl?m s p?esnost?, proto??e nějak? vět??? odchylky by p??li?? na panelu razily a tak jsem s p??mou bruskou v ruce neust??le ?udl?ky upravoval.

Jak u?? jste mohli vidět na p?edchoz? fotce, fin??ln? barva spor??ku je tedy b?l?? stejně jako na origin??lu. Tedy barvy jsou pou??ity dvě a to, b?l?? leskl?? na ve??ker? vněj??? ???sti a ?ern?? leskl?? na v??echny vnit?n? ???sti a někter? detaily stejně jako je tomu na origin??lu. Proto??e se st??kalo v jarn?m chladn?m po?as?, musely se potom v??echny d?ly p?esunout do kotelny, kde bylo to spr??vn? teplo pro vytvrzen? barev. Na??těst? chladn? po?as? nevadilo barvě, kter?? se m????e st??kat u?? od 5-ti stup????. Schnout se j? ale v gar????i jinak moc nechtělo.

D??le bylo je??tě pot?eba vyrobit z??kladn? tvary ho???k?? spor??ku, kter? jsou vytvo?eny z plast??. Aby se do nich ve fin??le ve??la je??tě elektronika, kterou měly obsahovat, musely se skl??dat z několika d?l??.

Nakonec u?? nezb??valo nic jin?ho ne?? osadit spor??k komponenty a polepit ovl??dac? panel a někter? dal??? ???sti nezbytn??mi detaily podle origin??ln?ho spor??ku. Komponenty se tak p?esunuly ze star?ho oby?ejn?ho EuroCasu do nov? „bed??nky?. Někter? dopl??kov? komponenty byly u?? d??ve vyb?r??ny s ohledem na spr??vn?? design v budouc?m spor??ku, tak??e se vět??inou pěkně hod?. Někter?? hardware musel je??tě proj?t nezbytn??mi ??pravami kv??li zlep??en? chlazen? a pevn?mu dr??en? v case. Nap??klad pevn?? disk tak nyn? stoj? na distan?n?ch sloupc?ch p?ipevněn?ch k v?ku dvd mechaniky.

Jak jsem ji?? ??kal, ho???ky spor??ku jsou sestaveny z několika d?l??, jeliko?? maj? vytv???et efekt ho?en?. Toho bylo doc?leno tak, ??e jsem z plexi vy?ezal a naoh??bal krou??ky se zakon?en?m ve tvaru plam?nk?? podle zkoum??n? prav?ho spor??ku a jeho ho????k??. Krou??ky byly pot? osvětleny soustavou modr??ch LEDek, kter? vytv???? celkov?? dojem ho?en?. Nav?c jsou mezi moder? diody zakomponov??ny je??tě ??lut? a ?erven?, kter? maj? za ??kol v danc??h m?stech ob?as probliknout jako je tomu i u norm??ln?ch ho???k?? z d??vodu nedokonal?ho spalov??n?.

Kdy?? se v??e sestavilo, měl jsem p?ed sebou fin??ln? podobu sestaven?ho spor??ku.

Zde m????ete vidět na prav? straně pozice pro front audio a usb, kter?? nesm? na p?edn? straně chybět, ale aby nenaru??ovala design spor??ku zvenku, jsou vidět a?? po otev?en? mechaniky. Horn? ???st spor??ku je odklopn?? na pantech, aby byl jednoduch?? p??stup zvrchu ke komponent??m a je to tak? jedin?? směr, kter??m jde vět??ina věc? do spor??ku namontovat. Sta?? pouze oddělat ?ern? kryty vnit?ku, kter? zevnit? dotv???? vzhled trouby.

A na z??věr je??tě porovn??n? s „vět???m br????kou?, tedy opravdov??m spor??kem. Jen jsem nesehnal nikoho se stejn??m typem spor??ku jako se vyr??běl, proto??e je to nějak?? nověj??? model v??robce. Tak??e někter? prvky designu jsou trochu jin? proti na??emu dom??c?mu spor??ku.

A je??tě sou?asn?? hardwarov?? konfigurace:

  • Intel Pentium D 820 @3,5GHz + CoolerMaster Gemin II + 2×92mm fany AC Ryan
  • MSI 975X Platinum
  • 2GB DDR2 Kingston 800MHz
  • EVGA 9600GT
  • WD Caviar 80GB
  • DVD-RW LG H66
  • PSU Tagan Easycon 580W

Zby??ek

modding - projekty | admin |

27 komentářů k “Project: MiniCooker by Zby??ek”

 1. konvoj :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  vyborna prace Zbysku,sice takoveto tematicke mody moc nemusim,ale je tam spousta vybornych napadu (hlavne ty plameny,to je nadhera) a taky je videt,ze je to precizni a cista prace,myslim,ze tohle se bude muset libit!
  jedina vec me zaujala-jsou ty knofliky opravdu z tvrdeho dreva? :D na pohled to totiz vypada jako smrk :P

 2. Rabinjakob :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  viděl jsem ten mod ??ivě a je fakt supr budete mo??nost jej vidět na videu z p?edn????ky sice je tam zabran?? jen kr??tce ale i tak stoj? za to to schl?dnout.

 3. admin :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  Tvrd? d?evo jsem psal z toho d??vodu, ??e je to z nějak? tu????? kulatiny. Asi to dokonce bude i smrk nebo něco podobn?ho, ale je to pr??vě podstatně tvrd??? ne?? nějak? měkk? bě??n? d?evo. Měl jsem toti?? trochu probl?m něco sehnat aby to v??bec vydr??elo v kroucen? s p?ep?na?i a neprasklo. Tyhle dr??? perfektně.

 4. kubele :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  tak tohle se mi moc libi dokonce vic nez kontejner projekt muselo dat dost prace udelat imitaci ohne spise to tak rezat to bych se asi posr.l ale je to fakt nadhera

 5. konvoj :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  a zbysku,ty cudliky o kterych se bavime maji nejake ovladaci funkce?asi jo,ze?muzu se zeptat co to vsechno umi,pripadne by me zajimalo jak je resene ovladani takovehohle sporaku :D

 6. Fox :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  Jo pěkn?? :) a taky by mě zaj?malo jestli tima ?udlikama fakt zap?n???? ty spor??ky nebo jsou jen tak a zaj?malo by mě kde m???? ?udlik on/off a restart ?

 7. hardware :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  !!!JE to fakt super!!! :) :) :)

 8. Nightavanger :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  jj fakt skvely :) :) co planujes priste? :) :)

 9. Markir :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  Tak to ziram, kontejner byl paradni, ale tohle je uzasny!!( Jsem vazne zvedav kam narves pocitac priste. Ze by do konferencniho stolku? :-)

 10. admin :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  ?udl?ky jsou v??echny funk?n?. Ty ?ty?i napravo jsou p?ep?na?e a ovl??daj? tak jako na origin??l spor??ku jednotliv? ho???ky tak, ??e je p?ep?naj? od vypnut?ho stavu p?es nějak?? men??? svit a?? na full. Tedy m????e si tam ?lověk nastavit jakoby jak moc to m?? “ho?et”. Ty t?i nalevo jsou potenciometry na ovl??d??n? dal???ch věc? ve spor??ku. Ten s ozna?en?m stup???? reguluje posledn? polohu v??ech ho????k??, tak??e kdy?? se v??ehny ho????ky zapnou na posledn? pole, tak t?mhle potenciometrem jde plynule regulovat jejich sv?tivost. Ten dal??? je na ovl??d??n? sv?tivosti interi?ru spor??ku, tedy hlavně fan?? na procesoru. A ten posledn? reguluje sv?tivost zadn?ho ?erven?ho větr??ku. Pak tam jsou je??tě dva ?udl?ky uprost?ed, kter? jsou zap?n??n? pc a open mechaniky. Tedy panel kompletně funguje jak m??.

 11. konvoj :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  dekuji za vysvetleni,pekne vymyslene…rozhodne bys mohl nekdy napsat clanek i o takovychhle ficurkach,ktere pouzivas. dost lidi se podiva na mechanickou stranku,ktera je precizni,ale mohl bys v nejakem kratickem clanku s nazornymi fotkami rozebrat elektroniku a vsechno to co obnasi po elektricke strance treba predni panel.sice to kdekdo zbastli,ale je dobre se podivat jak to delaji i jini.

 12. hryzalek :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  je??tě by mohla v??t v troubě klasick?? ????rovka :-)

 13. L??z??a :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  No teda pane jo. Tvoje mody jsou v??dycky origin??ln? a perfektně zpracovan?. Moc se mi to l?b?. Dr???m palce a u?? se tě???m na tvou dal??? pr??ci.

 14. ChouLu :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  Fakt slusna prace, je videt ze umis, dlouho sem nevidel nic tak pekneho :-) mod me dost udivil, celkove zpracovani i napady :-)

 15. Guggy :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  chudak kocicka ,neprivarils ju tam ? :D

 16. psyxo :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  Nadherna prace. Narazil sem na to nahodou, ale musim rict, ze to je naprosto precizni a velice originalni :) . Temhle vecem nijak nefandim, ale je to moc hezky :) !

 17. Taron :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  Jen tak prol?z??m galerie a v tomto oboru se moc nevyzn??m, ale mus?m uznat, ??e ses vyznamenal chlape, fakt mě to zaujalo! :)

 18. david :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  srandy kopec:)jen tak d??l:)

 19. libor :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  Naprost?? fantazie,superrrrrrrrrrrrrrr

 20. Lukas :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  Pr??vě mi v po??tě p?ist??la zpr??va z Dvice.com (rss) a musel jsem se jit hned podivat na ten vas sporak… To je proste genialni! Ja delam pouze s notebookem, ale kdybych mel mit stolni comp, tak jedine od Gorenje! Teda samozrejme od Modding.cz :-) Fakt klobouk dolu, do posledni titernosti… parada!

 21. admin :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  No vida. To bych ne?ekl, kde v??ude se moje projekty objev? :) dvice.com u?? to jen p?evzal z technabob.com, ale aspo?? je o ?esku taky vědět.

 22. Fossil :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  Oh, it looks great~!

  Don’t you have any plan to post your article in English? I want to know the detailed information, not only the images~!

  You did a really really great job, Mister.
  Don’t you have any plan to make it into DIY kit or something? ^_^(it means smile)

 23. Zden??l :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  To je par??dn?. Super n??pad a proveden?.

 24. admin :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  Fossil : Yes, i work on english version.

 25. Fossil :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  oh, Thanks~
  I’ll be expecting it!

  Have a great weekend~

 26. admin :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  V posledn?ch dnech jsem si v??iml nějak?ho extr?mn?ho vyt???en? serveru modding.cz a kdy?? jsem za?al p??trat ??m to bylo, vysvětlilo to obrovsk? mno??stv? zpětn??ch odkaz?? z ?ady zahrani?n?ch web??. V??echny m?? na svědom? pr??vě MiniCooker, o kter?m se te? p???e ve v??ech mo??n??ch kon?in??ch. Patrně celou tu spou???? rozpoutal pr??vě odkaz na dvice.com a nyn? to let? cel??m světem tak jako tomu bylo p?ed nějak??m t?m rokem u MiniContaineru.
  P?id??v??m několik m??lo odkaz?? ze zpětn??ch link?? smě?ovan??ch sem na web:
  http://www.psaxtiria.com/2009/09/pc-case.html
  http://tec.nologia.com/2009/09/08/carcasa-de-ordenador-cocina/
  http://www.techfresh.net/minicooker-pc-oven-casemod/
  http://www.semageek.com/un-case-mod-gaziniere-pour-votre-pc/
  http://internetsiao.com/mini-cooker-pc-casemod/
  http://www.odditycentral.com/pics/czech-modders-build-cooker-computer.html
  http://damncoolpics.blogspot.com/2009/09/mini-cooker-pc-casemod.html
  http://landofpics.blogspot.com/2009/09/mini-cooker-pc-casemode.html
  http://de.engadget.com/2009/09/09/case-mod-der-pc-im-gasherd/
  http://www.weltdergadgets.de/pc-modding-gehause-im-ofen-design
  http://www.otakku.com/2009/09/09/memodifikasi-casing-pc-menjadi-bentuk-sebuah-kompor-gas-keren-loh/
  http://www.gadgetlegend.com/modder-zbysek-blue-led-gas-burner-minicooker-pc-desktop.html
  http://www.kox.sk/?p=8501
  http://technabob.com/blog/2009/09/07/minicooker-pc-oven-casemod/
  http://www.geeky-gadgets.com/mini-cooker-pc-casemod-08-09-2009/

 27. Pimax :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  It’s just COOOOL !!! If it were not too hot… :)

Komentovat