Warning: Illegal string offset 'includestyle' in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/mygallery/mygallery.php on line 629 Warning: Illegal string offset 'lightboxjs' in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/mygallery/mygallery.php on line 633 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/mygallery/mygallery.php on line 637 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/gettext.php on line 66 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/gettext.php on line 66 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/gettext.php on line 66 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/gettext.php on line 66 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/gettext.php on line 66 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/ban.php on line 63 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/ban.php on line 63 Jak na to? - Výroba závit? - - Warning: Illegal string offset 'igsafewh' in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/mygallery/mygallery.php on line 565 Warning: Illegal string offset 'stylefile' in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/mygallery/mygallery.php on line 583

Jak na to? - Výroba závit?

17. Únor 2007 , admin

Warning: Illegal string offset 'gallerybasepath' in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/mygallery/mygallery.php on line 69 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

Jak na to? - Výroba závit?

Principem výroby závitu je vytvá?ení šroubovité drážky na základním válcovém t?lese šroubu – d?íku. Drážky m?žeme vytvá?et obráb?ním (odstra?ováním materiálu ze závitové drážky) nebo tvá?ením (vytlaÄ?ováním materiálu ze závitové drážky).
Závity šroub? se v pr?myslu vyráb?jí sériov? nebo hromadn? obráb?ním, nebo tvá?ením.
Pro úÄ?ely jednotlivé výroby závit? se používá ruÄ?ní výroby.
Podstatou ruÄ?ního ?ezání závit? je vytvo?ení závitových drážek obráb?ním ruÄ?ními závito?eznými nástroji.
Vnit?ní závity v maticích a v jiných souÄ?ástech ?ežeme závitníky. Závitník je stopkový nástroj, který vykonává p?i práci šroubový pohyb podle ?ezaného závitu. Tvarem se závitník podobá šroubu. Má t?i nebo Ä?ty?i podélné drážky, které tvo?í zuby závitníku s ?ezacími b?ity. Má dv? Ä?ásti : stopku a Ä?innou (závitovou) Ä?ást. Závitník ?eže postupn? závit ?eznou kuželovou Ä?ástí, která je na zaÄ?átku jeho závitové Ä?ásti. Závitová válcová Ä?ást závitník vede. Silový úÄ?inek od vratidla se p?enáší Ä?ty?hranem na konci stopky nástroje. Vratidla jsou pevná nebo p?estavitelná. Závitníky se vyráb?jí z kvalitní nerezové oceli.

Pro ruÄ?ní ?ezání závitu zásadn? rozlišujeme : sadové závitníky a maticové závitníky.
Sadové závitníky vy?ezávají závitové drážky postupn? jednotlivými závitníky v sad? (1., 2., 3.). Mají oznaÄ?ení na stopce (jedna Ä?árka pro první, dv? Ä?árky pro druhý a bez Ä?árky pro dokonÄ?ovací závitník). Svým kratším ?ezným kuželem jsou vhodné pro nepr?chozí díry.
Maticové závitníky mají dlouhý ?ezný kužel a jsou vhodné pro pr?chozí díry nebo matice, nebo? vy?íznou závit na jeden pr?chod.

Vn?jší závity na svornících, zvláštních šroubech nebo na trubkách ?ežeme závitovými Ä?elistmi, pop?ípad? hlavami. RuÄ?ní závitová Ä?elist je n?kolikab?itý nástroj, který se podobá kruhové matici. Na válcovém obvod? má otvory pro upevn?ní ve vratidle. V drážce m?že být Ä?elist roz?íznuta, aby se mohla se?izovat. Má n?kolik mezizubních mezer, které vytvá?ejí zuby. ??eznou – kuželovou Ä?ástí, která je na zaÄ?átku závitu, Ä?elist ?eže. Ostatní (válcová) závitová Ä?elist ve vy?íznutém závitu vede. Kruhová Ä?elist ?eže celý závit na jeden pr?chod. Ä?elisti jsou celistvé, roz?íznuté, pop?ípad? d?lené.

P?esné rozd?lení závitník? – ruÄ?ní sadové – pro ruÄ?ní ?ezání závit?

– strojní – pro ?ezání závit? v pr?chozích nebo nepr?chozích dírách

– maticové – pro ?ezání závit? do matic

– kalibrovací – pro dokonÄ?ování závit?

– Ä?elistníky – pro ?ezání závit? závitových Ä?elistí

– speciální – lichob?žníkové se zahnutou stopkou

– sdružené – pro souÄ?asné vrtání d?r a ?ezání závit?

??ezání vn?jších závit?

Vn?jší závit je závit na povrchu válce - typickým p?íkladem je šroub.
V praxi rozlišujeme n?kolik druh? závitu, z nichž 2 druhy jsou nejpoužívan?jší: metrický (M) a trubkový (G). Metrický závit se používá pro šroubové spoje. ZnaÄ?í se písmenem M a Ä?íslem, které udává vn?jší pr?m?r závitu v mm. Nap?íklad oznaÄ?ení M 10 oznaÄ?uje metrický závit s vn?jším pr?m?rem 10 milimetr?. Vnit?ní pr?m?r je 80% z vn?jšího pr?m?ru. Pro instalaÄ?ní trubky a armatury se používají závity G, odvozené z palcových rozm?r?. Pozn. palec = coul.
Závity se rozlišují na pravotoÄ?ivé a levotoÄ?ivé. Standardní a nejvíce používané závity jsou pravotoÄ?ivé. Poznáme je tak, že p?i pohledu na hlavu šroubu se šroub zatahuje do závit? otáÄ?ením ve sm?ru hodinových ruÄ?iÄ?ek. LevotoÄ?ivé závity se používají nap?íklad u h?ídelí, kde pomáhají p?i provozu matku zatahovat a zabra?ují tak jejímu necht?nému uvoln?ní. Levý závit je vždy oznaÄ?en nap?íklad M 10 L.

K ?ezání vn?jších závit? na šroubech se používají kruhové Ä?elisti (oÄ?ka).

Postup

1. Upravíme si obráb?nou kulatinu. Na brusce nebo pilníkem zkosíme hranu pod úhlem 45 stup??, tak že po obvodu ubereme 10% ší?ky kulatiny.
2. Vložíme oÄ?ka požadovaného pr?m?ru do vratidla a upneme pomocí Ä?ervík?.
3. Upevníme si pevn? obráb?ný materiál do sv?ráku, aby se nám nemohl p?i práci uvolnit. Snažíme se dodržet co možná nejkolm?jší sm?r kulatiny k zemi, aby jsme závit ne?ezali nak?ivo.
4. P?ipravíme se mazací vazelínu, olej nebo tuk (nap?. sádlo). Namažeme kulatinu i oÄ?ko, jinak by mohlo dojít k trhání závit?.
5. Nasadíme vratidlo s oÄ?kem vodorovn? na kulatinu. Vratidlo s oÄ?kem musí být v rovin? kolmé k ose kulatiny, jinak zaÄ?neme ?ezat nak?ivo. Kontrolu m?žeme provést úhelníkem.
6. Ob?ma rukama mírn? p?itlaÄ?ujeme a otáÄ?íme ve sm?ru ?ezání závitu. U klasických pravotoÄ?ivých závit? toÄ?íme ve sm?ru hodinových ruÄ?iÄ?ek. Po vy?ezání prvních závit? se oÄ?ko chytne a vede se dál již samo, staÄ?í jen otáÄ?et vratidlem. Pokud se nám závit chytne k?iv?, je pot?eba je zkrátit a celý postup opakovat znovu.
7. Další ?ezání závitu se dá ud?lat dv?ma zp?soby: 1) OtáÄ?íme vratidlem plynule dop?edu až vy?ežeme celý závit.
2) OtáÄ?íme vratidlem a p?i každé otáÄ?ce vrátíme vratidlo o 1/4 otáÄ?ky zp?t, aby se t?íska odlomila.
8. Vždy je však pot?eba všechny ?ezné plochy mazat, aby se závit netrhal.
9. Po vy?ezání závitu vytoÄ?íme oÄ?ko a p?ípadn? oÄ?istíme od neÄ?istot.

Použité nástroje Použitý materiál
vratidlo a oÄ?ko kulatina
sv?rák vazelína, olej nebo tuk
pilník nebo bruska
úhelník

??ezání vnit?ních závit? (matice)

K ?ezání vnit?ních závit? se používají závitníky.

Postup

1. Upevníme si pevn? obráb?ný materiál do sv?ráku, aby se nám nemohl p?i práci uvolnit.
2. Upravíme si obráb?nou kulatinu. Na brusce nebo pilníkem zkosíme hranu pod úhlem 60 stup??, tak že po obvodu ubereme 10% ší?ky kulatiny.
3. Vyvrtáme do materiálu otvor požadovaného pr?m?ru. Nezapomeneme, že velký pr?m?r závitu = 80% malého. Nap?íklad p?i ?ezání závitu M 10 budeme pot?ebovat vrták do železa o pr?m?ru 8mm.
4. Pokud ve vyvrtaném otvoru srazíme hranu po úhlem 45 stup??, bude se nám závitník p?i prvních lépe otáÄ?kách za?ezávat.
5. Závitníkové vratidlo osadíme p?ed?ezávacím závitníkem s jednou ryskou. P?ipravíme si ln?ný olej (m?že být i jiný), vazelínu nebo tuk (nap?. sádlo) a namažeme b?ity. Vsadíme závitník do otvoru, aby byl p?esn? v ose otvoru. Kontrolu m?žeme provést úhelníkem. Pokud nedodržíme správný sm?r, m?že dojít k poškození závitníku, který nevydrží jednostranný tlak a praskne. Je d?ležité se po jedné otáÄ?ce o p?l otáÄ?ky vrátit.
Pro kratší závity je možno použít i strojového matkového závitníku,bez použití sady t?í závitník?.
6.
7. Nyní použijeme závitník se dv?ma zá?ezy, který si op?t namažeme. Tentokrát je však uchopíme do ruky a zašroubujeme do p?ed?ezaných závit? až zaÄ?ne zabírat. Teprve nyní nasadíme na závitník vratidlo a zaÄ?neme ?ezat závity. Zde již souosost sledovat tolik nemusíme, závitník je již veden. Asi po 6 závitech závitník vytoÄ?íme, oÄ?istíme, namažeme a znovu zapustíme, až je celý otvor pro?íznut.
8. Jako poslední použijeme závitník se t?emi zá?ezy a opakujeme p?edešlý krok, Ä?ímž do?ežeme závit naÄ?isto. Souosost již prakticky sledovat nemusíme, protože nyní již rukou šroubujeme závitník do závit?.
9. Po ukonÄ?ení ?ezání a vytoÄ?ení závitníku, oÄ?istíme závit i nástroj.

Použité nástroje Použitý materiál
vratidlo a závitník vazelína, olej nebo tuk
sv?rák
pilník nebo záhlubník
úhelník

pracovní postupy | admin |

34 komentářů k “Jak na to? - Výroba závit?”

 1. Woyta :
  Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 38 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 31 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 21 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 26 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 35 Strict Standards: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-plugin.php on line 71 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 29 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 29 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 29 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 31 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 38 Deprecated: Non-static method Texy::wash() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::htmlChars() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 38 Deprecated: Non-static method Texy::openingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::openingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::closingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::closingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 24 Deprecated: Non-static method Texy::unfreezeSpaces() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::checkEntities() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19

  Zavity rucne rezeme tak ze rizneme 90 stupnu a o 180 stupnu se vratime. Pak rizneme dalsich 90st zavitu a opet zpet o 180st. Takhle udelame cely zavit. Je to trochu pracnejsi ale dochazi tak k prestrizeni spon (umozni to jejich odchod z rezane oblasti) a mensimu otupeni zavitniku.

 2. AnonymnĂ­ :
  Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 38 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 31 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 21 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 26 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 35 Strict Standards: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-plugin.php on line 71 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 29 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 29 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 29 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 31 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 38 Deprecated: Non-static method Texy::wash() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::htmlChars() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 38 Deprecated: Non-static method Texy::htmlChars() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 38 Deprecated: Non-static method Texy::openingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::openingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::closingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::openingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::closingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::closingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 24 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 24 Deprecated: Non-static method Texy::unfreezeSpaces() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::checkEntities() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19
 3. Jack :
  Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 38 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 31 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 21 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 26 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 35 Strict Standards: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-plugin.php on line 71 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 29 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 29 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 29 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 31 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 38 Deprecated: Non-static method Texy::wash() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::htmlChars() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 38 Deprecated: Non-static method Texy::openingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::openingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::closingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::closingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 24 Deprecated: Non-static method Texy::unfreezeSpaces() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::checkEntities() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19
 4. tomas :
  Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 38 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 31 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 21 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 26 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 35 Strict Standards: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-plugin.php on line 71 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 29 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 29 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 29 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 31 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 38 Deprecated: Non-static method Texy::wash() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::htmlChars() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 38 Deprecated: Non-static method Texy::openingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::openingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::closingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::closingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 24 Deprecated: Non-static method Texy::unfreezeSpaces() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::checkEntities() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19

  zdravim mam mensi problem.Mam otazku u zaverecnejch zkousek rezani zavitu a vubec nevim jak to mam spracovat:(,tak jestli by jste mi stim pomoh tak bych byl moc rad. Takze otazka zni vysvetlete postup pri vyrobe vnitrniho a vnejsiho zavitu M8

 5. admin :
  Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 38 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 31 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 21 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 26 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 35 Strict Standards: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-plugin.php on line 71 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 29 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 29 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 29 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 31 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 38 Deprecated: Non-static method Texy::wash() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::htmlChars() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 38 Deprecated: Non-static method Texy::openingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::openingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::closingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::closingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 24 Deprecated: Non-static method Texy::unfreezeSpaces() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::checkEntities() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19
 6. adam :
  Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 38 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 31 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 21 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 26 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 35 Strict Standards: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-plugin.php on line 71 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 29 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 29 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 29 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 31 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 38 Deprecated: Non-static method Texy::wash() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::htmlChars() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 38 Deprecated: Non-static method Texy::openingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::openingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::closingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::closingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 24 Deprecated: Non-static method Texy::unfreezeSpaces() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::checkEntities() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19

  zdravim mel bych dotaz,zajima me,kdyz chci udelat treba zavit do materialu,dejme tomu M6,jakej k tomu mam pouzit vrtak,ono se to nejak vypocitava a deli,si pamatuju,ale vubec uz nevim,jestli vite,budu rad za vasi odpoved,predem dekuji

 7. admin :
  Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 38 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 31 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 21 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 26 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 35 Strict Standards: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-plugin.php on line 71 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 29 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 29 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 29 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 31 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 38 Deprecated: Non-static method Texy::wash() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::htmlChars() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 38 Deprecated: Non-static method Texy::openingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::openingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::closingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::closingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 24 Deprecated: Non-static method Texy::unfreezeSpaces() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::checkEntities() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19
 8. Zbycho :
  Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 38 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 31 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 21 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 26 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 35 Strict Standards: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-plugin.php on line 71 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 29 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 29 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 29 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 31 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 38 Deprecated: Non-static method Texy::wash() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::htmlChars() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 38 Deprecated: Non-static method Texy::openingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::openingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::closingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::closingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 24 Deprecated: Non-static method Texy::unfreezeSpaces() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::checkEntities() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19
 9. NA :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  Dira pro závit jednoduše: Zkuste zda vrták projde s co nejmenší v?lí do matice tohoto šroubu. Bez tabulek a m??idel.

 10. Ivan FryÄ?ek, MUDr :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  Dobrý den. Po delším hledání jsem našel Vᚠnávod na ?ezání závit?. KoneÄ?n? mám jasno! D?kuji, FryÄ?ek.

 11. Jindra :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  Velikost p?edvrtané díry dohledejte v tabulkách. Pro zvídavé: PoÄ?ítá se z typu závitu, jeho tvaru, velikosti a stoupání. Ale urÄ?it? si vystaÄ?íte s http://www.gewinde-normen.de/iso-regelgewinde.html

 12. HumanDeath :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  Dob?e zpracované informace..moc mi to pomohlo, d?kuji…

 13. ow3rsage :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  jo je tu fakt vsechno o zavitech good stranka

 14. rezi :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  nechápu

 15. rezi :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  kravina

 16. rezi :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  uÄ?itel vysv?tlyl moc

 17. rezi :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  pan uÄ?itel ojdev

 18. blb :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  1. Upravíme si obráb?nou kulatinu. Na brusce nebo pilníkem zkosíme hranu pod úhlem 45 stup??, tak že po obvodu ubereme 10% ší?ky kulatiny.
  2. Vložíme oÄ?ka požadovaného pr?m?ru do vratidla a upneme pomocí Ä?ervík?.
  3. Upevníme si pevn? obráb?ný materiál do sv?ráku, aby se nám nemohl p?i práci uvolnit. Snažíme se dodržet co možná nejkolm?jší sm?r kulatiny k zemi, aby jsme závit ne?ezali nak?ivo.
  4. P?ipravíme se mazací vazelínu, olej nebo tuk (nap?. sádlo). Namažeme kulatinu i oÄ?ko, jinak by mohlo dojít k trhání závit?.
  5. Nasadíme vratidlo s oÄ?kem vodorovn? na kulatinu. Vratidlo s oÄ?kem musí být v rovin? kolmé k ose kulatiny, jinak zaÄ?neme ?ezat nak?ivo. Kontrolu m?žeme provést úhelníkem.
  6. Ob?ma rukama mírn? p?itlaÄ?ujeme a otáÄ?íme ve sm?ru ?ezání závitu. U klasických pravotoÄ?ivých závit? toÄ?íme ve sm?ru hodinových ruÄ?iÄ?ek. Po vy?ezání prvních závit? se oÄ?ko chytne a vede se dál již samo, staÄ?í jen otáÄ?et vratidlem. Pokud se nám závit chytne k?iv?, je pot?eba je zkrátit a celý

 19. vinklarek.cz :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  V návodu není specifikován “olej” takže návod je zavád?jící = špatný.

 20. 21lucas :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  vinklarek.cz

  olej > uplne jedno jaky hlavne to musi mazat aby se ty zavity nepotrhaly :-D

 21. feri :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  kdyz delam diru 8mm jakej zavitnik mam pouzit

 22. 21lucas :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  feri > M10

 23. Ond?ej :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  Dobrý den,
  pot?ebuji tvo?it závity do hliníku. Požadované šrouby jsou M5. Budu i do hliníku vrtat 4.2 mm?

  D?kuji za informaci. ? rámek

 24. vinklarek.cz :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  Olej musí být speciální tzv. závitový nebo v nouzi rostlinný - nap?. ten co používáme na p?ípravu jídel. Velmi nevhodný je strojní olej - motorový apod. ;-)

 25. Peat :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  ProÄ? by to m?l být speciální olej? Budu rád za vysv?tlení. :)

 26. Petr :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  Zdravím

  olej nejlépe použít MWF Moly slip.

  Prodávají se i vratidla s tzv. vedením abyste to nenasadily k?iv?. V?tšinou to stejn? každý nasadí k?iv?. Nejlépe je d?lat závity na soustruhu. Dále pr?m?r závitu by m?l být menší o 0,2 až 0,3 mm práv? kv?li trhání závitu.

 27. jstz :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  hrtfsdkzzy

 28. emil :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  fakt skv?lí :

 29. b?h :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  jebe

 30. fucík :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  frk

 31. Jirka :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  http://www.prodej-naradi.cz/ostatni/zavitnikyazkc-tabulkatechnickychparametru.htm

 32. Trouba :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  Díky tomuto nejspíš ud?lám záv?reÄ?ky….

 33. .... :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  Zdravím ,

  máte n?kdo zkušenosti s odjehlováním závit? ve strojní výrob? ne velkých sériích ?

 34. online :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  http://online9vpharmacy.com/ ,

Komentovat