Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/mygallery/mygallery.php on line 637 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/gettext.php on line 66 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/gettext.php on line 66 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/gettext.php on line 66 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/gettext.php on line 66 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/gettext.php on line 66 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/ban.php on line 63 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/ban.php on line 63 Jak na to? - V??roba z??vit?? - -

Jak na to? - V??roba z??vit??

17. Únor 2007 , admin

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

Jak na to? - V??roba z??vit??

Principem v??roby z??vitu je vytv???en? ??roubovit? dr????ky na z??kladn?m v??lcov?m tělese ??roubu – d??ku. Dr????ky m????eme vytv???et obr??běn?m (odstra??ov??n?m materi??lu ze z??vitov? dr????ky) nebo tv???en?m (vytla?ov??n?m materi??lu ze z??vitov? dr????ky).
Z??vity ??roub?? se v pr??myslu vyr??běj? s?riově nebo hromadně obr??běn?m, nebo tv???en?m.
Pro ???ely jednotliv? v??roby z??vit?? se pou???v?? ru?n? v??roby.
Podstatou ru?n?ho ?ez??n? z??vit?? je vytvo?en? z??vitov??ch dr????ek obr??běn?m ru?n?mi z??vito?ezn??mi n??stroji.
Vnit?n? z??vity v matic?ch a v jin??ch sou???stech ?e??eme z??vitn?ky. Z??vitn?k je stopkov?? n??stroj, kter?? vykon??v?? p?i pr??ci ??roubov?? pohyb podle ?ezan?ho z??vitu. Tvarem se z??vitn?k podob?? ??roubu. M?? t?i nebo ?ty?i pod?ln? dr????ky, kter? tvo?? zuby z??vitn?ku s ?ezac?mi b?ity. M?? dvě ???sti : stopku a ?innou (z??vitovou) ???st. Z??vitn?k ?e??e postupně z??vit ?eznou ku??elovou ???st?, kter?? je na za???tku jeho z??vitov? ???sti. Z??vitov?? v??lcov?? ???st z??vitn?k vede. Silov?? ???inek od vratidla se p?en????? ?ty?hranem na konci stopky n??stroje. Vratidla jsou pevn?? nebo p?estaviteln??. Z??vitn?ky se vyr??běj? z kvalitn? nerezov? oceli.

Pro ru?n? ?ez??n? z??vitu z??sadně rozli??ujeme : sadov? z??vitn?ky a maticov? z??vitn?ky.
Sadov? z??vitn?ky vy?ez??vaj? z??vitov? dr????ky postupně jednotliv??mi z??vitn?ky v sadě (1., 2., 3.). Maj? ozna?en? na stopce (jedna ???rka pro prvn?, dvě ???rky pro druh?? a bez ???rky pro dokon?ovac? z??vitn?k). Sv??m krat???m ?ezn??m ku??elem jsou vhodn? pro nepr??choz? d?ry.
Maticov? z??vitn?ky maj? dlouh?? ?ezn?? ku??el a jsou vhodn? pro pr??choz? d?ry nebo matice, nebo?? vy??znou z??vit na jeden pr??chod.

Vněj??? z??vity na svorn?c?ch, zvl????tn?ch ??roubech nebo na trubk??ch ?e??eme z??vitov??mi ?elistmi, pop??padě hlavami. Ru?n? z??vitov?? ?elist je několikab?it?? n??stroj, kter?? se podob?? kruhov? matici. Na v??lcov?m obvodě m?? otvory pro upevněn? ve vratidle. V dr????ce m????e b??t ?elist roz??znuta, aby se mohla se?izovat. M?? několik mezizubn?ch mezer, kter? vytv???ej? zuby. ??eznou – ku??elovou ???st?, kter?? je na za???tku z??vitu, ?elist ?e??e. Ostatn? (v??lcov??) z??vitov?? ?elist ve vy??znut?m z??vitu vede. Kruhov?? ?elist ?e??e cel?? z??vit na jeden pr??chod. ?elisti jsou celistv?, roz??znut?, pop??padě dělen?.

P?esn? rozdělen? z??vitn?k?? – ru?n? sadov? – pro ru?n? ?ez??n? z??vit??

– strojn? – pro ?ez??n? z??vit?? v pr??choz?ch nebo nepr??choz?ch d?r??ch

– maticov? – pro ?ez??n? z??vit?? do matic

– kalibrovac? – pro dokon?ov??n? z??vit??

– ?elistn?ky – pro ?ez??n? z??vit?? z??vitov??ch ?elist?

– speci??ln? – lichobě??n?kov? se zahnutou stopkou

– sdru??en? – pro sou?asn? vrt??n? děr a ?ez??n? z??vit??

??ez??n? vněj???ch z??vit??

Vněj??? z??vit je z??vit na povrchu v??lce - typick??m p??kladem je ??roub.
V praxi rozli??ujeme několik druh?? z??vitu, z nich?? 2 druhy jsou nejpou???vaněj???: metrick?? (M) a trubkov?? (G). Metrick?? z??vit se pou???v?? pro ??roubov? spoje. Zna?? se p?smenem M a ??slem, kter? ud??v?? vněj??? pr??měr z??vitu v mm. Nap??klad ozna?en? M 10 ozna?uje metrick?? z??vit s vněj???m pr??měrem 10 milimetr??. Vnit?n? pr??měr je 80% z vněj???ho pr??měru. Pro instala?n? trubky a armatury se pou???vaj? z??vity G, odvozen? z palcov??ch rozměr??. Pozn. palec = coul.
Z??vity se rozli??uj? na pravoto?iv? a levoto?iv?. Standardn? a nejv?ce pou???van? z??vity jsou pravoto?iv?. Pozn??me je tak, ??e p?i pohledu na hlavu ??roubu se ??roub zatahuje do z??vit?? ot???en?m ve směru hodinov??ch ru?i?ek. Levoto?iv? z??vity se pou???vaj? nap??klad u h??del?, kde pom??haj? p?i provozu matku zatahovat a zabra??uj? tak jej?mu nechtěn?mu uvolněn?. Lev?? z??vit je v??dy ozna?en nap??klad M 10 L.

K ?ez??n? vněj???ch z??vit?? na ??roubech se pou???vaj? kruhov? ?elisti (o?ka).

Postup

1. Uprav?me si obr??běnou kulatinu. Na brusce nebo piln?kem zkos?me hranu pod ??hlem 45 stup????, tak ??e po obvodu ubereme 10% ????ky kulatiny.
2. Vlo???me o?ka po??adovan?ho pr??měru do vratidla a upneme pomoc? ?erv?k??.
3. Upevn?me si pevně obr??běn?? materi??l do svěr??ku, aby se n??m nemohl p?i pr??ci uvolnit. Sna???me se dodr??et co mo??n?? nejkolměj??? směr kulatiny k zemi, aby jsme z??vit ne?ezali nak?ivo.
4. P?iprav?me se mazac? vazel?nu, olej nebo tuk (nap?. s??dlo). Nama??eme kulatinu i o?ko, jinak by mohlo doj?t k trh??n? z??vit??.
5. Nasad?me vratidlo s o?kem vodorovně na kulatinu. Vratidlo s o?kem mus? b??t v rovině kolm? k ose kulatiny, jinak za?neme ?ezat nak?ivo. Kontrolu m????eme prov?st ??heln?kem.
6. Oběma rukama m?rně p?itla?ujeme a ot????me ve směru ?ez??n? z??vitu. U klasick??ch pravoto?iv??ch z??vit?? to??me ve směru hodinov??ch ru?i?ek. Po vy?ez??n? prvn?ch z??vit?? se o?ko chytne a vede se d??l ji?? samo, sta?? jen ot???et vratidlem. Pokud se n??m z??vit chytne k?ivě, je pot?eba je zkr??tit a cel?? postup opakovat znovu.
7. Dal??? ?ez??n? z??vitu se d?? udělat dvěma zp??soby: 1) Ot????me vratidlem plynule dop?edu a?? vy?e??eme cel?? z??vit.
2) Ot????me vratidlem a p?i ka??d? ot???ce vr??t?me vratidlo o 1/4 ot???ky zpět, aby se t??ska odlomila.
8. V??dy je v??ak pot?eba v??echny ?ezn? plochy mazat, aby se z??vit netrhal.
9. Po vy?ez??n? z??vitu vyto??me o?ko a p??padně o?ist?me od ne?istot.

Pou??it? n??stroje Pou??it?? materi??l
vratidlo a o?ko kulatina
svěr??k vazel?na, olej nebo tuk
piln?k nebo bruska
??heln?k

??ez??n? vnit?n?ch z??vit?? (matice)

K ?ez??n? vnit?n?ch z??vit?? se pou???vaj? z??vitn?ky.

Postup

1. Upevn?me si pevně obr??běn?? materi??l do svěr??ku, aby se n??m nemohl p?i pr??ci uvolnit.
2. Uprav?me si obr??běnou kulatinu. Na brusce nebo piln?kem zkos?me hranu pod ??hlem 60 stup????, tak ??e po obvodu ubereme 10% ????ky kulatiny.
3. Vyvrt??me do materi??lu otvor po??adovan?ho pr??měru. Nezapomeneme, ??e velk?? pr??měr z??vitu = 80% mal?ho. Nap??klad p?i ?ez??n? z??vitu M 10 budeme pot?ebovat vrt??k do ??eleza o pr??měru 8mm.
4. Pokud ve vyvrtan?m otvoru sraz?me hranu po ??hlem 45 stup????, bude se n??m z??vitn?k p?i prvn?ch l?pe ot???k??ch za?ez??vat.
5. Z??vitn?kov? vratidlo osad?me p?ed?ez??vac?m z??vitn?kem s jednou ryskou. P?iprav?me si lněn?? olej (m????e b??t i jin??), vazel?nu nebo tuk (nap?. s??dlo) a nama??eme b?ity. Vsad?me z??vitn?k do otvoru, aby byl p?esně v ose otvoru. Kontrolu m????eme prov?st ??heln?kem. Pokud nedodr???me spr??vn?? směr, m????e doj?t k po??kozen? z??vitn?ku, kter?? nevydr??? jednostrann?? tlak a praskne. Je d??le??it? se po jedn? ot???ce o p??l ot???ky vr??tit.
Pro krat??? z??vity je mo??no pou???t i strojov?ho matkov?ho z??vitn?ku,bez pou??it? sady t?? z??vitn?k??.
6.
7. Nyn? pou??ijeme z??vitn?k se dvěma z???ezy, kter?? si opět nama??eme. Tentokr??t je v??ak uchop?me do ruky a za??roubujeme do p?ed?ezan??ch z??vit?? a?? za?ne zab?rat. Teprve nyn? nasad?me na z??vitn?k vratidlo a za?neme ?ezat z??vity. Zde ji?? souosost sledovat tolik nemus?me, z??vitn?k je ji?? veden. Asi po 6 z??vitech z??vitn?k vyto??me, o?ist?me, nama??eme a znovu zapust?me, a?? je cel?? otvor pro??znut.
8. Jako posledn? pou??ijeme z??vitn?k se t?emi z???ezy a opakujeme p?ede??l?? krok, ??m?? do?e??eme z??vit na?isto. Souosost ji?? prakticky sledovat nemus?me, proto??e nyn? ji?? rukou ??roubujeme z??vitn?k do z??vit??.
9. Po ukon?en? ?ez??n? a vyto?en? z??vitn?ku, o?ist?me z??vit i n??stroj.

Pou??it? n??stroje Pou??it?? materi??l
vratidlo a z??vitn?k vazel?na, olej nebo tuk
svěr??k
piln?k nebo z??hlubn?k
??heln?k

pracovn? postupy | admin |

33 komentářů k “Jak na to? - V??roba z??vit??”

 1. Woyta :
  Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 38 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 31 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 21 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 26 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 35 Strict Standards: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-plugin.php on line 71 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 29 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 29 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 29 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 31 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 38 Deprecated: Non-static method Texy::wash() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::htmlChars() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 38 Deprecated: Non-static method Texy::openingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::openingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::closingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::closingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 24 Deprecated: Non-static method Texy::unfreezeSpaces() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::checkEntities() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19

  Zavity rucne rezeme tak ze rizneme 90 stupnu a o 180 stupnu se vratime. Pak rizneme dalsich 90st zavitu a opet zpet o 180st. Takhle udelame cely zavit. Je to trochu pracnejsi ale dochazi tak k prestrizeni spon (umozni to jejich odchod z rezane oblasti) a mensimu otupeni zavitniku.

 2. Anonymní :
  Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 38 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 31 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 21 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 26 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 35 Strict Standards: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-plugin.php on line 71 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 29 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 29 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 29 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 31 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 38 Deprecated: Non-static method Texy::wash() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::htmlChars() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 38 Deprecated: Non-static method Texy::htmlChars() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 38 Deprecated: Non-static method Texy::openingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::openingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::closingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::openingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::closingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::closingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 24 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 24 Deprecated: Non-static method Texy::unfreezeSpaces() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::checkEntities() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19
 3. Jack :
  Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 38 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 31 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 21 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 26 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 35 Strict Standards: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-plugin.php on line 71 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 29 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 29 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 29 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 31 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 38 Deprecated: Non-static method Texy::wash() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::htmlChars() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 38 Deprecated: Non-static method Texy::openingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::openingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::closingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::closingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 24 Deprecated: Non-static method Texy::unfreezeSpaces() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::checkEntities() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19

  jj dobr?? str??nka

 4. tomas :
  Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 38 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 31 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 21 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 26 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 35 Strict Standards: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-plugin.php on line 71 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 29 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 29 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 29 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 31 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 38 Deprecated: Non-static method Texy::wash() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::htmlChars() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 38 Deprecated: Non-static method Texy::openingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::openingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::closingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::closingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 24 Deprecated: Non-static method Texy::unfreezeSpaces() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::checkEntities() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19

  zdravim mam mensi problem.Mam otazku u zaverecnejch zkousek rezani zavitu a vubec nevim jak to mam spracovat:(,tak jestli by jste mi stim pomoh tak bych byl moc rad. Takze otazka zni vysvetlete postup pri vyrobe vnitrniho a vnejsiho zavitu M8

 5. admin :
  Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 38 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 31 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 21 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 26 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 35 Strict Standards: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-plugin.php on line 71 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 29 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 29 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 29 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 31 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 38 Deprecated: Non-static method Texy::wash() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::htmlChars() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 38 Deprecated: Non-static method Texy::openingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::openingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::closingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::closingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 24 Deprecated: Non-static method Texy::unfreezeSpaces() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::checkEntities() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19
 6. adam :
  Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 38 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 31 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 21 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 26 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 35 Strict Standards: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-plugin.php on line 71 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 29 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 29 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 29 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 31 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 38 Deprecated: Non-static method Texy::wash() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::htmlChars() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 38 Deprecated: Non-static method Texy::openingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::openingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::closingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::closingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 24 Deprecated: Non-static method Texy::unfreezeSpaces() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::checkEntities() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19

  zdravim mel bych dotaz,zajima me,kdyz chci udelat treba zavit do materialu,dejme tomu M6,jakej k tomu mam pouzit vrtak,ono se to nejak vypocitava a deli,si pamatuju,ale vubec uz nevim,jestli vite,budu rad za vasi odpoved,predem dekuji

 7. admin :
  Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 38 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 31 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 21 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 26 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 35 Strict Standards: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-plugin.php on line 71 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 29 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 29 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 29 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 31 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 38 Deprecated: Non-static method Texy::wash() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::htmlChars() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 38 Deprecated: Non-static method Texy::openingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::openingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::closingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::closingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 24 Deprecated: Non-static method Texy::unfreezeSpaces() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::checkEntities() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19
 8. Zbycho :
  Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 38 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 31 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 21 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 26 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 35 Strict Standards: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-plugin.php on line 71 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 29 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 29 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 29 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 31 Deprecated: Non-static method Texy::adjustDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 38 Deprecated: Non-static method Texy::wash() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::htmlChars() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 38 Deprecated: Non-static method Texy::openingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::openingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::closingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::closingTags() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 24 Deprecated: Non-static method Texy::unfreezeSpaces() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19 Deprecated: Non-static method Texy::checkEntities() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/texy-compact.php on line 19
 9. NA :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  Dira pro z??vit jednodu??e: Zkuste zda vrt??k projde s co nejmen??? v??l? do matice tohoto ??roubu. Bez tabulek a mě?idel.

 10. Ivan Fry?ek, MUDr :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  Dobr?? den. Po del???m hled??n? jsem na??el V???? n??vod na ?ez??n? z??vit??. Kone?ně m??m jasno! Děkuji, Fry?ek.

 11. Jindra :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  Velikost p?edvrtan? d?ry dohledejte v tabulk??ch. Pro zv?dav?: Po??t?? se z typu z??vitu, jeho tvaru, velikosti a stoup??n?. Ale ur?itě si vysta??te s http://www.gewinde-normen.de/iso-regelgewinde.html

 12. HumanDeath :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  Dob?e zpracovan? informace..moc mi to pomohlo, děkuji…

 13. ow3rsage :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  jo je tu fakt vsechno o zavitech good stranka

 14. rezi :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  nech??pu

 15. rezi :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  kravina

 16. rezi :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  u?itel vysvětlyl moc

 17. rezi :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  pan u?itel ojdev

 18. blb :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  1. Uprav?me si obr??běnou kulatinu. Na brusce nebo piln?kem zkos?me hranu pod ??hlem 45 stup????, tak ??e po obvodu ubereme 10% ????ky kulatiny.
  2. Vlo???me o?ka po??adovan?ho pr??měru do vratidla a upneme pomoc? ?erv?k??.
  3. Upevn?me si pevně obr??běn?? materi??l do svěr??ku, aby se n??m nemohl p?i pr??ci uvolnit. Sna???me se dodr??et co mo??n?? nejkolměj??? směr kulatiny k zemi, aby jsme z??vit ne?ezali nak?ivo.
  4. P?iprav?me se mazac? vazel?nu, olej nebo tuk (nap?. s??dlo). Nama??eme kulatinu i o?ko, jinak by mohlo doj?t k trh??n? z??vit??.
  5. Nasad?me vratidlo s o?kem vodorovně na kulatinu. Vratidlo s o?kem mus? b??t v rovině kolm? k ose kulatiny, jinak za?neme ?ezat nak?ivo. Kontrolu m????eme prov?st ??heln?kem.
  6. Oběma rukama m?rně p?itla?ujeme a ot????me ve směru ?ez??n? z??vitu. U klasick??ch pravoto?iv??ch z??vit?? to??me ve směru hodinov??ch ru?i?ek. Po vy?ez??n? prvn?ch z??vit?? se o?ko chytne a vede se d??l ji?? samo, sta?? jen ot???et vratidlem. Pokud se n??m z??vit chytne k?ivě, je pot?eba je zkr??tit a cel??

 19. vinklarek.cz :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  V n??vodu nen? specifikov??n “olej” tak??e n??vod je zav??děj?c? = ??patn??.

 20. 21lucas :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  vinklarek.cz

  olej > uplne jedno jaky hlavne to musi mazat aby se ty zavity nepotrhaly :-D

 21. feri :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  kdyz delam diru 8mm jakej zavitnik mam pouzit

 22. 21lucas :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  feri > M10

 23. Ond?ej :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  Dobr?? den,
  pot?ebuji tvo?it z??vity do hlin?ku. Po??adovan? ??rouby jsou M5. Budu i do hlin?ku vrtat 4.2 mm?

  Děkuji za informaci. ?r??mek

 24. vinklarek.cz :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  Olej mus? b??t speci??ln? tzv. z??vitov?? nebo v nouzi rostlinn?? - nap?. ten co pou???v??me na p??pravu j?del. Velmi nevhodn?? je strojn? olej - motorov?? apod. ;-)

 25. Peat :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  Pro? by to měl b??t speci??ln? olej? Budu r??d za vysvětlen?. :)

 26. Petr :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  Zdrav?m

  olej nejl?pe pou???t MWF Moly slip.

  Prod??vaj? se i vratidla s tzv. veden?m abyste to nenasadily k?ivě. Vět??inou to stejně ka??d?? nasad? k?ivě. Nejl?pe je dělat z??vity na soustruhu. D??le pr??měr z??vitu by měl b??t men??? o 0,2 a?? 0,3 mm pr??vě kv??li trh??n? z??vitu.

 27. jstz :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  hrtfsdkzzy

 28. emil :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  fakt skvěl? :

 29. b??h :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  jebe

 30. fuc?k :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  frk

 31. Jirka :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  http://www.prodej-naradi.cz/ostatni/zavitnikyazkc-tabulkatechnickychparametru.htm

 32. Trouba :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  D?ky tomuto nejsp??? uděl??m z??věre?ky….

 33. .... :
  Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

  Zdrav?m ,

  m??te někdo zku??enosti s odjehlov??n?m z??vit?? ve strojn? v??robě ne velk??ch s?ri?ch ?

Komentovat